dissabte, 5 de maig del 2012

AL.LEGACIÓ per salvar Vil·la Urània i dilluns a les 8h tots allà


A més de recordar que dilluns 7 a les 8h del matí volen començar l'enderrocament de la vil.la urània I QUE SI SOM ALLÀ HO PODEM EVITAR, COPIO EL text de l'al.legació dirigit a l'Ajuntament de Barcelona:
 

A l’excm. Alcalde de l’ajuntament de barcelona

En RICARD PETIT MONSERRAT, amb DNI 36.616.347, actuant en nom propi i en el de tots els demés hereus legals i universals del testament del Sr. JOSEP COMAS I SOLÀ, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona, 08002, carrer Cucurulla núm 2, 2on pis,

MANIFESTA
 
Que jo i els qui represento hem tingut coneixement que l’Ajuntament ha ordenat l’enderrocament de la casa-torre situada a la finca 102-104 de la Via Augusta (carrer Saragossa 29-31) de propietat Municipal i està previst l’inici de l’execució de la citada decisió el proper dilluns 7 de maig de 2012, segons consta a uns cartells penjats a la porta i a la reixa de la tanca de pedra de la finca.

Que no podem estar en absolut d’acord amb la decisió presa per l’Ajuntament pels motius que tot seguit exposarem i ens oposem frontalment a l’enderrocament de la casa torre Vil·la Urània, EXIGINT L’ATURADA IMMEDIATA DE LES TASQUES D’ENDERROCAMENT, en base a les següents,
AL·LEGACIONS

PRIMERA.- La finca era propietat del nostre oncle Sr. Josep Comas i Solà, del que som hereus universals, que va establir en el seu testament atorgat l’any 1936 un llegat en favor de l’Ajuntament de Barcelona de la seva casa-torre Villa Urania situada al carrer Saragossa núm. 29 i Via Augusta núm. 102-104.
 En aquest llegat, tal com són perfectes coneixedors, s’establia la condició inequívoca que l’Ajuntament de Barcelona el destinés a l’Observatori Popular, Grup Escolar o institució cultural que es considerés adequada, fent llegat de la casa-torre específicament a aquests efectes.

En el seu testament va establir un usdefruit de la casa-torre a favor de la seva esposa N’Amèlia Sala Vallescà i la seva germana Filomena Sala Vallescà.

SEGONA.- El nostre oncle, Sr. Josep Comas i Solà va morir l’any 1937, i l’any 1942 en compliment de la voluntat consignada al testament es va fer entrega de la quasi-propietat de la finca a l’Ajuntament de Barcelona segons consta degudament acreditat a la inscripció 13ª de la finca núm. 839 del Registre de la Propietat.
Posteriorment, als anys 1956 i 1957 successivament van morir l’esposa del Sr. Josep Comas i Solà i la seva germana. L’any 1957, es va fer efectiu el llegat a l’Ajuntament de Barcelona segons consta a la Gaseta Municipal núm.28 d’abril de 1957.
Malauradament, l’Ajuntament de Barcelona no va complir la voluntat del nostre oncle i va deixar en total abandonament la finca, motiu pel qual després de diverses gestions davant l’Ajuntament de Barcelona perquè donés l’ús al qual estava condicionat el llegat, i veient que no es portava a terme, vàrem iniciar la corresponent demanda judicial que, en ser-nos el resultat favorable, va motivar que l’Ajuntament de Barcelona acceptés donar compliment al llegat, prenent el corresponent acord en sessió de la Comissió Executiva de 28.6.63, d’instal·lar una escola bressol (en terminologia de llavors un parvulari), amb el que creiem que es donava compliment a la voluntat del testador.

TERCERA.- El nostre oncle va ser una persona de reconegut prestigi científic internacional com a astrònom i, entre les moltes activitats que va realitzar, va construir l’Observatori Fabra, del que fou el seu primer director.

QUARTA.- Malgrat la dedicació i esforços perquè quedi per a la ciutat la que va ser la seva pròpia casa i des d’on va realitzar nombrosos descobriments, sembla ser que l’Ajuntament pretén de nou incomplir la voluntat del testador i el llegat que va fer a la ciutat a través de l’Ajuntament de Barcelona, fins al punt d’ordenar-ne la destrucció definitiva, fet que, de cap manera podem acceptar:
·        En primer lloc, l’enderrocament no té cap justificació, doncs, ni hi ha un pla concret d’actuació sobre el terreny un cop enderrocada la casa-torre, ni el que sembla ser que té intencions de fer l’Ajuntament es correspon amb el llegat, ja que, segons ha manifestat al veïnat, tindria intenció de convertir-ho en un casal d’avis, que no és cap equipament cultural ni depèn tan sols de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament sinó de Benestar Social i Ciutadania.
·        El fet que no hi hagi cap pla d’actuació concret i que aquest no s’hagi posat a disposició de la ciutadania provoca a més un nou atac a l’objecte del llegat, ja que, repetim, entenem que és perfectament clar que la propietat de l’Ajuntament ha de complir el condicionant de donar-hi el seu ús específic i no pot estar “abandonat” com va passar anys enrera.
·        D’altra banda, resulta que, a més, no s’hi pensa construir cap equipament de manera immediata, fet pel qual no té cap mena de sentit que se’n faci un enderrocament urgent i sense donar informació a la família, que hem hagut de fer-nos presents, per desgràcia, en múltiples ocasions davant aquest Ajuntament per fer valer la voluntat de Comas i Solà.
·        Trobem del tot inacceptables arguments que està donant l’Ajuntament als veïns en els darrers dies fent referència a una pretesa urgència en la intervenció per enderrocar la casa fonamentant-se en una inexistent falta d’higiene i estat de ruïna de la casa-torre:
o   La finca es troba en perfecte estat de conservació. És més, fins el passat any 2010 estava en perfecte ús com a escola bressol municipal.
o   Una ullada simple a la propietat fa ben palès el bon estat de conservació i el desencert de titllar-la de falta d’higiene, salubritat o estat de ruïna. La família personalment, els veïns i diversos mitjans de comunicació han pogut comprovar, les darreres 24 hores l’estat de la casa-torre i en tenen coneixement cabal.
o   Volem fer notar a l’Ajuntament, molt especialment, el nostre disgust pels fets que s’hi han produït en les darreres 24 hores, doncs hem pogut comprovar que han arrencat dues estàtues de les escales del jardí on hi havia dos lleonets de pedra i en penjar el cartell a la reixa de la tanca de pedra de la finca s’ha fet malbé part de la cornisa de la tanca, deixant caure la runa sobre la vorera sense cap mena de mirament. Aquests fets de destrucció de la finca, s’han produït, tal com han pogut constatar diversos testimonis, en les últimes hores i suposen un dany a la finca i al patrimoni de la ciutat que entenem que s’ha de reparar immediatament.
o   Adjuntem fotografies de l’estat de la finca ahir dijous 3 de maig de 2012 i avui a la tarda, divendres 4 de maig de 2012 per deixar constància del que s’ha manifestat.
 
Entenem, en conseqüència, que és evident que no hi ha cap pressa a executar cap ordre d’enderrocament de la casa-torre i que, a data actual, tampoc hi ha cap mena de justificació per dur-ho a terme.

CINQUENA.- En qualsevol cas, és evident que l’enderrocament de la casa-torre, vulnera frontalment el llegat que es va fer a l’Ajuntament, ja que en suposa la destrucció, doncs el que es va llegar no és altra cosa que la casa-torre amb els condicionants que ja hem esmentat. Que l’Ajuntament decideixi la destrucció del llegat és un fet incomprensible i del tot inacceptable per nosaltres com a hereus universals de Comas i Solà.
            ENDERROCAR la Vil·la Urània suposaria, no només deixar sense efecte el llegat que es va fer a aquest Ajuntament -que seria un fet no desitjat per la família que tenim com principal objectiu que la casa-torre tingui l’ús i titularitat que el nostre oncle va decidir i no un de particular-, sinó també causar un DANY IRREPARABLE al patrimoni cultural de la Ciutat de Barcelona i de molt difícil reparació als seus hereus legítims i als descendents d’en Josep Comas i Solà.

            És per això que EXIGIM DE L’AJUNTAMENT QUE ATURI IMMEDIATAMENT L’ORDRE D’ENDERROCAMENT DE LA VIL·LA URÀNIA DE BARCELONA.

SISENA.- A més dels motius expressats hem de manifestar la sorpresa que, sent nosaltres part directament interessada en qualsevol expedient que es tramiti per l’Ajuntament de Barcelona a modificar el caràcter del llegat (en aquest cas fins el punt d’intentar destruir-lo), l’Ajuntament de Barcelona no ens ho hagi comunicat, motiu pel que els tràmits que s’han dut a terme entenem que són nuls de ple dret. Complementàriament a aquest incompliment que comporta la invalidació dels acords que fins ara s’hagin adoptat, la decisió d’enderrocar la finca també vulnera el nostre dret de defensa, doncs ni tan sols hem pogut tenir-hi accés per comprovar-ne l’estat.

            Per tot el que s’ha exposat. DEMANEM, que se’ns tingui per compareguts i per fetes les al·legacions contra l’acord d’enderrocar la casa-torre Villa Urania del carrer Saragossa núm. 29 i Via Augusta 102-104 de Barcelona, i, pels motius que hem exposat, aturi l’enderrocament de la casa i qualsevol altre part de la finca i acordi retirar i deixar sense efecte qualsevol pla d’actuació que en suposi l’enderrocament futur o qualsevol altre acte d’incompliment de les condicions del llegat, i, en cas de no fer-se així, els advertim de manera expressa que exercitarem totes les accions legals a fi i efecte que es compleixi la voluntat que el testador va establir en el llegat fet a la ciutat de Barcelona i també aquelles que com a hereus universals ens corresponguin.
            Barcelona, a quatre de maig de dos mil dotze.

2 comentaris:

miquel ha dit...

He mirat de contribuir des del bloc al coneixemnet de la situació. A veure si entre tots s'aconsegueix aturar la barbàrie.

Eulàlia ha dit...

Gràcies, Miquel!